linux user ေတြအတြက္ အသံုးဝင္မယ္လို ့ထင္ပါတယ္ဗ် ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ window ကိုေတာင္ ေသခ်ာေအာင္မသံုးတတ္ေသးပါဘူး ဘာျဖစ္ျဖစ္ အသံုးတည့္မယ္ထင္လို ့တင္လိုက္ပါ၏
_________________________________________________

 A
 alias - Create your own name for a command
 arch - To print machine architecture
 ash - Ash command interpreter (shell)
 awk - Pattern scanning and processing language
 ac - User connection statistics B
 basename - Remove directory and suffix from a file name
 bash - GNU Bourne-Again Shell
 bsh - Command interpreter (Shell)
 bc - Command line calculator
 bunzip2 - Unzip .bz2 files

 C
 cat - Concatenate a file print it to the screen
 chgrp - Change the group designation of a file
 chmod - Change file permissions
 chown - Change the owner of a file
 cjpeg - Compress an image file to a JPEG file
 clear - Clear terminal screen (command line)
 comm - Compare two sorted files
 cp - Copy command
 cpio - Copy files to and from archives
 cut - Print selected parts of lines to standard output

 D
 date - Display date and time
 dc - Command line calculator
 df - Disk space free
 diff - Difference between two files
 diff3 - Difference between 3 files
 dig - Interrogate DNS name servers
 djpeg - Decompress a JPEG file to an image file
 dmesg - Print or control the kernel ring buffer (print out bootup messages)
 doexec - Run an executable with an arbitrary argv
 domainname- Show or set the system's NIS/YP domain name
 dos2unix - Converts plain text files in DOS/MAC format to UNIX format
 du - Show disk useage
 dumpkeys - Write keyboard driver's translation tables to std output

 E
 echo - Display a line of text
 ed - Line-oriented text editor
 egrep - Print lines matching a pattern
 elinks - A text mode WWW browser
 env - Dislay the path
 ex - Start Vim in ex mode
 eject - Eject media from device

 F
 factor - Display prime factors of a number
 false - Exit with a status code indicating failure
 fdisk - Disk usage
 fgrep - Variant of grep
 find - Find a file
 finger - Displays information about the system users
 fixps - Try to fix common PostScript problems that break postprocessing
 free - Display free memory

 G
 grep - Search for a pattern using regular expression
 gtar - GNU version of the archiving utility tar.
 gunzip - Unzip .gz files
 gzip - Compress files

 H
 halt - Stop the system
 hdparm - Get/set harddisk parameters
 head - Print the first 10 lines of a file to standard output
 hostname - Show or set the system's host name
 history - Display entire command history
 HISTSIZE - Change history size
 httpd - Apache Hypertext Transfer Protocol Server

 I -
 identify - It describes the format and characteristics of image files.
 id - Print information for username, or the current user
 ifconfig - Display network and hardware addresses
 igawk - Gawk with include files
 ipcalc - Calculate IP information for a host

 K
 kbd_mode - Report or set the keyboard mode
 kill - Terminate a process

 L
 last - Show list of last logged in users
 lastlog - reports the log of all users or of a given user
 link - Call the link function to create a link to a file
 links - See elinks
 ln - Create a link to the specified TARGET with optional LINK_NAME
 loadkeys - Load keyboard translation tables
 locate - Displays the location of the file
 login - Sign in
 look - Displays any lines in file which contain "string" as a prefix.
 ls - List directory contents
 lsmod - List loaded kernel modules
 lynx - Command to start the Lynx browser

 M
 mac2unix - Converts plain text files in DOS/MAC format to UNIX format
 mail - A mail processing system, which has a command syntax like ed
 man - Display a particular manual entry
 manweb - Manweb is part of the Netpbm package
 mdu - Display the amount of space occupied by an MSDOS directory
 mkdir - Create a directory
 mkfs - Make a filesystem on a drive
 mknod - Make block or character special files
 mktemp - Make temporary filename (unique)
 more - Page through text one screenful at a time.
 mount - Mount a filesystem/device
 mt - Control magnetic tape drive operation
 mv - Move and / or rename files

 N
 namei - Follow a pathname until a terminal point is found
 nano - An enhanced free Pico clone
 nc - arbitrary TCP and UDP connections and listens
 ncftp - Browser program for the File Transfer Protocol
 nedit-nc - nedit-nc is the client interface to the NEdit text editor
 netstat - Display verbose info about network processes and ports
 nice - Run a command with modified priority
 nslookup - query internet domain name servers
 nisdomainname - Show or set system's NIS/YP domain name

 P
 paste - Merge lines of files
 pdf2dsc - Generate a PostScript page list of a PDF document
 pdf2ps - Convert PDF file "input.pdf" to PostScript(tm) in "output.ps"
 pdfinfo - Print contents of the 'Info' dictionary (plus some other useful information) from a PDF file
 pdftotext - Convert pdf files to plain text
 perl - Practical Extraction and Report Language
 pgawk - The profiling version of gawk
 pico - Text editor that comes with Pine (from the University of Washington)
 pine - Email program used by The University of Washington
 ping6 - Ping
 ping - Send ICMP ECHO_REQUEST to network hosts
 pinky - A lightweight 'finger' program;
 pr - Format for printing
 ps - Processes running
 ps2ascii - Ghostscript translator from PostScript or PDF to ASCII
 ps2epsi - Generate conforming Encapsulated PostScript
 ps2frag - Obsolete shell script for the PSfrag system
 ps2pdf12 - Convert PostScript to PDF 1.2 (Acrobat 3 and later compatible) using ghostscript
 ps2pdf13 - Convert PostScript to PDF 1.3 (Acrobat 4 and later compatible) using ghostscript
 ps2pdf14 - Use ps2pdfwr: Convert PostScript to PDF without specifying Compatibility Level, using ghostscript
 ps2pdf - Convert PostScript to PDF using ghostscript
 ps2pdfwr - Convert PostScript to PDF without specifying Compatibility Level, using ghostscript
 ps2pk - Creates a TeX pkfont from a type1 PostScript font
 ps2ps - ps2ps uses gs to convert PostScript(tm) file "input.ps" to simpler and (usually) faster PostScript in "output.ps"
 psbook - Rearranges pages from a PostScript document into "signatures" for printing books or booklets
 pwd - Print Working Directory

 Q
 quota - Display disk usage and limits

 R
 resize - Xterm window size
 readelf - Displays information about ELF files
 reboot - Stop the system, poweroff, reboot
 red - red is a restricted ed: it can only edit files in the current directory and cannot execute shell commands
 rename - Rename files
 rmdir - Remove a directory
 rm - Remove files or directories
 rpm - rpm command options
 rundig - Sample script to create a search database for ht://Dig
 rview - The GUI version of Vim in easy mode with restrictions
 rvi - Vi / Vim editor

 S
 sed - Stream editor
 setfont - Load EGA/VGA console screen font
 sfdisk - Modified fdisk program
 sftp - Secure file transfer protocol (ftp)
 sh - Shell (BASH)
 shred - Safely remove data from disk drive
 sleep - Delay for a specified amount of time
 slocate - Security Enhanced version of the GNU Locate
 sort - Sort lines of a text file
 ssh - Secure shell connection command
 stty - change and print terminal line settings
 su - switch user
 switchdesk- Graphical and text mode interface for choosing desktop environment
 sync - flush the file system buffers
 ssh - Secure shell connection command

 T
 tail - Print the last 10 Lines of a file standard output
 tar - Create an Archive
 tcsh - Enhanced completely compatible version of the Berkeley UNIX C shell, csh
 tee - Copy standard input to each file, and also to standard output
 telnet - User interface to the telnet protocol
 time - Run the specified program command with the given arguments
 touch - Creating empty files
 tracepath6- See tracepath
 tracepath - Trace path to a network host discovering MTU along this path
 traceroute6-See traceroute
 traceroute- Print the route packets take to network host
 tree - Display file tree
 true - Exit with a status code indicating success
 tty - Print the current terminal

 U
 umask - File creation mask
 umount - Detache file system(s) mentioned from file hierarchy
 uname - Print system information ( kernel version )
 unicode_start- Put keyboard and console into Unicode (UTF-8) mode
 unicode_stop - Undo the effect of unicode_start
 unlink - Call the unlink function to remove the specified file
 uniq - Remove duplicate lines from sorted file
 updatedb - Update the slocate database
 untar - Unarchive a file
 unzip - Unzip .zip files
 useradd - Add a new user
 users - Output who is currently logged in according to system records
 usleep - Sleep a given number of microseconds. default is 1

 V
 view - Start vim in read-only mode
 vi - Start the vi editor
 vim - Start the vim editor
 vigr - Edit the password or group files
 visudo - edit the sudoers file

 W
 w - who is logged on and what they are doing
 wc - Word count of a file
 wget - Non-interactive download of files from the Web
 whatis - Search the whatis database for complete words (command names)
 whereis - Locate a command or file
 which - Find command path
 whoami - Print effective userid
 who - show who is logged on
 whois - Client for the whois service

 X
 xinit - Start Xserver
 xpdf - Portable Document Format (PDF) file viewer for X windows
 xwd - dump an image of an X window
 xrandr - Change resolution running Xwindows ( command line )
 Xvfb - Virtual framebuffer X server for X Version 11
 Xorg - X11R6 X server

 Y
 ypdomainname - Show or set the system's NIS/YP domain name
 yum - Yellowdog Updater Modified
 ypbind - Nis binding process
 ypserv - Nis Server

 Z
 zcat - Compress or expand files
 zip - Compression and file packaging utility
 zdump - Time zone dumper
 zenmap - Graphical Nmap frontend and results viewer
 zipinfo - List detailed information about a ZIP archive

0 comments:

Post a Comment

 
Top