ခဲဒစ္ ဦးပဲခူးသား
Auslogics Boost Speed 6.4.2.0-FinaL
Auslogics_Boost_Speed_6

System နဲ႔ Internet ကို Optimize and Speeed Up လုပ္ေပးတဲ့ ေဆာ့ဝဲေလးပါ။Version
အသစ္ထြက္လာလို႔ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
Internet Connection,System Speed ကို ျမန္ေစရန္ ကူညီေပးနိုင္တဲ့ ေဆာ့ဝဲေကာင္းေလး
တခုမို႔ မသံုးဘူးေသးရင္ သံုးၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။

Information
Auslogics BoostSpeed is the simplest way to repair, clean up and speed up your PC. With the 5-star rating from CNET, it is one of the most effective all-in-one PC solutions. BoostSpeed scans your computer to pinpoint the issues that may be responsible for the slowdown, and provides a safe and easy way to fix them along with a complete kit of powerful tools to enhance every aspect of your PC’s performance. At a click of a button it does all of the following (or only parts you want done): cleans out junk, fixes the registry, tweaks Windows and Internet settings, defragments the hard drive – all to get your PC running fast and smooth again.
Scanning capabilities
• Disk Space
Thoroughly scans your hard drives for system clutter and junk files, clearing disk space for files that have real value.
• Computer Speed
Scans and improves your computer’s performance by optimizing system settings and eliminating speed issues.
• System Stability
Scans Windows and eliminates issues that may lead to various system or application malfunctions.
• Privacy Protection
Protects your private data by scanning and erasing confidential records from your browsers, system components and applications.
• RAM & CPU Optimization
Whenever enabled, these tools watch over your computer’s performance in real time preventing sudden system crashes and memory leaks and providing more processing power for your active applications).
Optimization and Maintenance Features
Along with its scanning options, Auslogics BoostSpeed supports a wide range of tools designed to help you with most common problems a PC user may face in everyday use.
• Disk Defrag (Defragments and optimizes your file system to speed up your hard drive)
• Startup Manager (Helps manage the list of programs that start automatically on Windows logon)
• System Information (Provides detailed information on your computer system)
• Task Manager (Helps track, manage and prioritize all active applications to save system resources)
• Service Manager (Helps track, manage and prioritize all active services)
• Tweak Manager (Lets you customize Windows and your applications)
• File Shredder (Deletes files beyond restoration)
• Free Space Wiper (Wipes free space on your drive, so deleted files can never be recovered)
• Locked files manager (Lets you access and manage locked files)
• Duplicate File Finder (Locates and lists identical files allowing you to delete unneeded copies)
• Disk Doctor (Monitors your hard drive’s health, scans the drive for errors and repairs the damage whenever possible)
• Disk Explorer (Helps track disk space usage by listing all your files and folders from largest or smallest)
• File Recovery (Helps retrieve accidentally deleted files or files lost due to a system crash or virus attack)
• Uninstall Manager (Provides detailed information about all installed applications, lets you manage and uninstall them)
• Browser Manager (Lets you manage all your Internet browsers, uninstall browser plug-ins, etc.)
• Internet Optimizer (Automatically tweaks your Internet settings to ensure the highest connection speed)
• Manual Internet Optimizer (Lets you check and optimize network settings manually, if you are an advanced user)
System Requirements
• Win 8 (32 or 64 bit), Win 7 (32 or 64 bit), Vista SP2 (32-bit only), XP SP3 (32-bit only)
• 50 MB available hard disk space
• 512 MB RAM
BoostSpeed 6 is available in English.
What’s News in 6.5.0.0 (13/02/2014)
• Registry Cleaner and Registry Defrag are included in BoostSpeed as separate tools now.
• All scanners now include an option to select categories for scanning.
• Added hints to describe various interface elements and operation progress.
• Added current update status.
• Improved data presentation on the statistics page…
iiYM3IEVJcF8d
ပဲခူး သား (MITG)

0 comments:

Post a Comment

 
Top